วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คำถามประจำหน่วย โดย นาย สุรสัก ม.5/6 เลขที่ 3

ข้าพเจ้ามีหลักปฏิบัติในการใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สุงสุดแก่ตนเอง
และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้อื่นและสังคม ดังนี้
1) ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น เช่น ไม่ควรแสดงข้อความกล่าวหา
หรือละเมิดสิทธิของผู้อิ่น ไม่ควรแสดงรูปภาพลามกอนาจาร เป็นต้น
2) ไม่ใช้คอมพิวเตอร์รบกวนการทำงานของผู้อื่น เช่น เล่นเกมคอมพิวเตอร์
เปิดเพลงจากคอมพิวเตอร์เสียงดังรบกวนผู้อื่น
3) ไม่เปิดดูข้อมูลในแฟ้มของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
4) ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร เช่น การเจาะรหัสบัตรเครดิต
การเจาะระบบข้อมูลของบริษัท เป็นต้น
5) ไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
6) ไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
7) ไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์
8) ไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
9) คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันเป็นผลมาจากการกระทำของตน
10) ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎ ระเบียบ กติกา และมารยาทของสังคม
11) ไม่ควรเขียนพาดพิงถึงสถาบันของชาติในทางไม่สมควร หรือ ข้อความพาดพิง
ละเมิดสิทธิ หรือสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น
12) ให้ความสำคัญในเรื่องลิขสิทธิ์ ไม่ควรละเมิดสิทธฺ์ของผู้อื่น ในกรณีนำ
ข้อความของผู้อื่นมาควรอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อความด้วย
13) ไม่ควรสร้างข้อความเท็จเพื่อหลอกลวงผู้อื่น
14) ไม่ควรใช้เครือข่ายส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การโฆษณาสินค้า เป็นต้น
   คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสังคมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เป็นระเบียบ บางเครือข่ายมีบทลงโทษที่ชัดเจน เช่น หากปฏิบัติผิดกฎระเบียบจะถูกคัดชื่อออก
จากการเป็นผู้ใช้เครือข่ายได้ ดันนั้น ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจึงควรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้
อินเตอร์เน็ต เพื่อให้การใช้อินเตอร์เน็ตมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

อินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ต
 2.1. ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต 
 อินเทอร์เน็ต (internet) มาจากคำว่า interconnection network หมายถึง การใช้ประโยชน์ของระบบเครือข่ายที่นำเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องมาเชื่อต่อกันโดยผ่านสื่อกลางชนิดใดชนิดหนึ่ง 
 2.2. บริการบนอินเทอร์เน็ต
 1) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล ( electronic mail or e-mail) เนื่องจากในระบบเครือข่ายอิเทอร์เน็ตนั้นมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกัน ทำให้การส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกันสามารถทำได้ง่าย 
 2) เมลลิงลิสต์ (mailing list) เป็นเสมือนเครื่องมือที่ใช้กระจายข่าวสารและข้อมูลเฉพาะกลุ่ม ซึ่งปกติจะเป้นกลุ่มที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกัน การสมัครทำได้โดยส่งอีเมลแอดเดรสแจ้งความจำนงไปที่เจ้าของกลุ่ม
 3) การสื่อสารในเวลาจริง (realtime communication ) เป็นการสื่อสารกันที่สามารถโต้กลับได้ทันทีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถส่งเป็นข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง โดยผู้ใช้ทั้งผุ้รับส่งจะต้องเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในเวลาเดียวกัน การสื่อสารในเวลาจริง
 4) เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม (social networking web site ) เป็นชุมชนออนไลน์ที่กลุ่มคนรวมกันเป็นสังคม มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีการทำกิจกรรมร่วมกันบนอินเทอรืเน็ต
 5) บล็อก ( blog )  ย่อมาจากคำว่า เว็บบล๊อก ( webblog ) เป็นเว็บไซต์ที่ใช้เขียนบันทึกเรื่องราว เพื่อสื่อสารความรู้สึก มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ซึ่งอาจเรียกว่า ไดอารี ออนไลน์ ( diary online) โดยจะแสดงข้อความที่เขียนล่าสุดไว้ส่วนบนของเว็บไซต์
 6) วิกิ (wiki ) เป็นรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลที่บุคคลต่างๆ ที่มีความรู้ในแต่ละเรื่องมาให้ข้อมูล หรือปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้ถูกต้องและสมบรูณ์ยิ่งขึ้น โดยข้อมูลที่เผยแพร่นั้นจะเป้รประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป
 7) บริการเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกล ( remote login / telnet ) บริการนี้อนุญาติให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปทำงานต่างๆ ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งผ่านทางคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 8) การโอนย้ายข้อมูล ( file transfer protocol : FTP ) เป็นการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง ซึ่งอาจจะอยู่ใกล้หรือไกลกัน 
 9) บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือยูสเน็ต (usenet) เป็นอีกบริการหนึ่งบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีลักษณะเป็นกลุ่มสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งคล้ายคลึงกับการเปิดเวทีสาธารณะให้ผู้คนทั่วโลกแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
 10) เวิลด์ไวด์เว็บ (world wide web ) เป็นการให้บริการข้อมูลแบบไฮเปอร์เท็กซ์ (hypertext) ซึ่งเป็นวิธีการที่จะเชื่อมโยงข้อมูลจากเอกสารหนึ่งไปข้อมูลของอีกเอกสารหนึ่ง ทำให้การค้นหาครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการมากยิ่งขึ้น 
 11) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( electronic commerce หรือ e-commerce ) เป็นการทำธุรกรรมซื้มขายสินค้าและบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยนำเสนอสินค้าและบริการทางเว็บไซต์ ทำให้ผู้ใช้บริการจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 2.3 คุณธรรมและจริยธรมมในการใช้อินเทอร์เน็ต 
 1) จรรยาบรรณในการใช้อินเทอร์เน็ต ( netiquette ) 
   1.1) จรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
       - ตรวจสอบกล่องรับไปรษณีย์ทุกวัน
       - ลบข้อความหรือจดหมายที่ไม่ต้องการทิ้ง
       - โอนย้ายจดหมายจากระบบไปไว้ยังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุลลค
       - พึงระลึกไว้เสมอว่าจดหมายที่เก็บไว้ในตู้จดหมายนี้อาจถูกผู้อื่นแอบอ่านได้
       - ไม่ควรจะส่งจดหมายกระจายไปยังผู้รับจำนวนมาก
  1.2) จรรยาบรรณสำหรับผู้สนทนาผ่านเครือข่าย 
       - ควรสนทนากับผู้ที่รู้จักและต้องการสนทนาด้วยเท่านั้น
       - ก่อนการเรียกคู่สนทนา ควรตรวจสอบสถานะการใช้งานของคู่สนทนาก่อน
       - หลังจากเรียกคู่สนทนาไปแล้วชั่วขณะหนึ่งหากผุ้ที่เรียกไม่ตอบกลับแสดงว่าเขาอาจติดธุระสำคุญ
       -  ควรใช้วาจาที่สุภาพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
  1.3) จรรยาบรรณสำหรับผู้ใช้กระดานข่าวหรือกระดานสนทนา
       - เขียนเรื่องให้กระชับ ใช้ข้อความสั้น กะทัดรัดและตรงประเด็น
       - ไม่ควรเขียนข้อความพาดพิงถึงสถาบันของชาติในทางไม่สมควร
       - ให่ความสำคัญในเรื่องลิขสิทธิ์ ไม่ควรลัเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
       - ไม่ควรสร้างข้อความเท็จเพื่อหลอกลวงผู้อื่น
       - ไม่ควรใช่เครือข่ายส่วนรวมเพื่อประโยนช์ส่วนตัว 
   2) บัญญัติ 10 ประการในการใช้งานคอมพิวเตอร์
    มีดังนี้ 
     (1) ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิดผู้อื่น
     (2) ไม่ใช้คอมพิวเตอร์รบกวนการทำงานของผู้อื่น
     (3) ไม่เปิดดูข้อมูลในแฟ้มของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาติ
     (4) ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
     (5) ไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
     (6) ไม่คิดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รักอนุญาติ
     (7) ไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์
     (8) ไม่นำเอาผลงานของผุ้อื่นมาเป็นของตน
     (9) คำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมอันเป็นผลมาจากการกระทำของตน
    (10) ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎ ระเบียบ กติกา และมารยาทของสังคม


วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.เครือข่ายคอมพิวเตอร์
     1.1. ความหมายและองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network)
หมายถึง การเชื่อต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้าด้วยกันโดยใช้สื่อกลางต่างๆ เช่น สายสัญญาณ คลื่นวิทยุ เป้นต้น

 เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
1.) เครือข่ายเฉพาะที่ หรือแลน (local area network : LAN)
2.) เครือข่ายนครหลวง หรือแมน (metropolitan area network : MAN)

3.) เครือข่ายบริเวณกว้าง หรือแวน (wide area network :WAN)
4.) เครือข่ายภายในองค์กร หรืออินทราเน็ต (intranet)
5.) เครือข่ายภายนอกองค์กร หรือเอ็กทราเน็ต (extranet)
6.) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (internet)

     1.2. การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่ายขนาดเล็ก
   1) อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายขนาดเล็ก
1.1) การ์ดแลน (LAN card)
1.2) ฮับ (hub)
1.3) สวิตช์ (switch)
1.4) โมเด็ม (modem)
1.5) อุปกรณ์จัดเส้นทางหรือคอมพิวเตอร์ (router)
1.6) สายสัญญาณ (cable)
   2) การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายขนาดเล็ก
2.1) การเชื่อต่อเครือข่ายระยะใกล้
2.2) การเชื่อมต่อเครือข่ายระยะไกล
  แบบที่ 1 คือ ต้องติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณ (repeater)  ไว้ทุกๆระยะ 100 เมตร
  แบบที่ 2 คือ ใช้โมเด็มหมุนโทรศัพทืเข้าหากันเมื่อต้องการเชื่อมต่อและเมื่อเสร็จสิ้นธุรกิจแล้วก็ยกเลิกการเชื่อต่อ แต่ความเร็วที่ได้จะได้แค่เพียงความสามารถของสายโทรศัพท์
  แบบที่ 3 ถือว่าเป็นเทคโนโลยีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปัจจุบันสายสัญญาณที่เลือกใช้ คือสายใยแก้วนำแสง ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ระยะทางไกลและมีความเร็วลูง รวมไปถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
  แบบที่ 4 คือ ใช้จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย (wireless lan) เป็นการเชื่อมต่อโดยใช้สัญญาณวิทยุทางอากาศแทนการใช้สายโทรศัพท์เพื่อลดปัญหาจากการใช้สายสัญญาณ
  แบบที่ 5 คือ เทคโนโลยี G.SHDSL ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีตระกูล DSL (Digital Subscriber Line) เป็นเทคโนโลยีโมเด็มที่ทำให้คู้สายทองแดงธรรมดากลายเป็นสื่อสัญญาณดิจิทัจความเร็วสูง
  แบบที่ 6  คือ เทคโนโลยี ethernet over VDSL เป็นเทคโนโลยีระบบเครือข่ายแบบล่าสุดที่สามารถจะติดตั้งใช้งานได้เอง จึงทำให้มีต้นทุนต่ำ

     1.3 การเลือกใช้ซอฟแวร์ของระบบเครือข่ายขนาดเล็ก
1.) ระบบการปฏิบัติการลินุกซ์ เซ็นโเอส (linux community enterprise operating system)
2.) ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ (windows server)

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มารู้จักกันก่อนนะครับ

ชื่อ: สุรสัก อธิบูรณการ
ชื่อเล่น: ฟลุ๊ค
อายุ: 15 ปี
เกิดวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2540
ที่อยู่ 117 หมู่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
สีที่ชอบ: สีฟ้า, น้ำเงิน, คราม และสีดำ
งานอดิเรก: ดูอนิเมะ, เล่นเกมส์, ฟังเพลง, อ่านการ์ตูน
แนวเพลงที่ชอบ: Rock, Pop, Hip-Hop
ศิลปินที่ชอบ: Potato, Zeal, LM.C ฯลฯ
คติประจำใจ: ตั้งใจและจริงจัง
คำพูดที่ชอบ: ความถูกต้องชนะได้ทุกสิ่ง
คำพูดติดปาก: สรุป
สำหรับชาวโอตาคุหรือคนรักอนิเมะแนะนำกลุ่มทางเฟสบุคชื่อ: รักอนิเมะ
ในกลุ่มอัพเดทอนิเมะใหม่ๆตลอด 24 ชม. นะครับ